I`ts a long way uf d`s Guggershörnli!
I`ts a long way uf d`s Guggershörnli!

 
 
I`ts a long way uf d`s Guggershörnli!
 
Wenn eine z`Bärn im Houptbahnhof es Retourbillet chouft,
u de no mit de blutte Füess uf Schwarzeburg ufe louft.
De hett er geng no wyt uf ds Guggershörnli.
I`ts a long way uf d`s Guggershörnli.
Hett das Chalb doch ds Bähnli gno.
Fare well, o Niederscherli, good by Schwarzwasserbrügg.
De hett er gäng no wyt uf ds Guggershörnli,
grad glich wyt, wie zrügg.
 
U we n èr de im Schwarzeburg im Stedtli umegheit,
Konserve frisst, e Ploder suuft u d`Gletscherbrülle verheit.
De hett er gäng no wyt uf ds Guggershörnli,
i`ts a long way uf d`s Guggershörnli.
Hett das Chalb kei Ploder gno!
Fare well, o Fleischkonserve,
good bye du guete Wy.
O wär er gschyder doch - deheime bliebe,
hätt er`s gschyder la si.
 
Am Fuess vom Guggershörnli schnallt er ds Gletscherseili a.
er spöit i d`Händ und chratzt am Grind u macht si öppe dra.
De hett er geng no wyt, uf ds Guggershörnli,
i`ts a long way uf d`s Guggershörnli,
i`ts a long way to go.
fünfzäh Meter fähle no.
Fare well, o Gletscherseili,
good bye, du herte Schtei.
I`ts along way uf d`s Guggershörnli,
it`s a long way für hei!
 
unbekannt
 
 
 

 

SchweizerSeiten